PRIVACYBELEID

Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en 2, en artikel 14, lid 1 en 2, van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van Europa (EU) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) van 27 april 2016, hierna AVG genoemd, informeren wij je over de wijze en het doel waarvoor wij je persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevensbescherming” genoemd) verwerken en over je rechten.

Eén van de prioriteiten van het privacybeleid dat van kracht is bij Concession Europe Sp. z o.o. is de privacy van de bezoekers van de website van het bedrijf te respecteren.

 1. Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en met wie contact kan worden opgenomen.

  De beheerder van je persoonsgegevens is Concession Europe Sp. z o.o., met maatschappelijke zetel in (15-688) Białystok, ul. Gen. George’a Smitha Pattona 4, hierna te noemen de “Beheerder” of “Concession“, waarmee contact kan worden opgenomen: 
  schriftelijk, door de correspondentie te richten aan het adres (15-688) Białystok, ul. Gen. George’a Smitha Pattona 4, 
  per telefoon op nummer: +48 222903727 
  per e-mail: info@concession.pl 

 2. Waarom, waarvoor en op welke rechtsgrondslag wij je persoonsgegevens verwerken.
  Concession Europe verwerkt je persoonsgegevens in verband met: 
  wervingsprocedure,
  sluiten van de arbeidsovereenkomst,
  ondertekening van civielrechtelijke contracten,
  een contract ondertekenen met andere exploitanten,
  je inschrijving op de nieuwsbrief.

  1. De verwerking van de persoonsgegevens van sollicitanten gebeurt op basis van artikel 221 § 1 van het Arbeidswetboek en artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en op basis van de toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van gegevens 

  2. De verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt uitgevoerd op basis van: 
  artikel 6, lid 1, onder f) AVG, de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder (bescherming van vorderingen), 
  artikel 221§ 4 van het Arbeidswetboek en artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG, de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op de beheerder rust (dit houdt verband met de verplichtingen van de beheerder, in termen van belastingrecht en sociale zekerheid),
  artikel 221, § 5, van het Arbeidswetboek en artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG – instemming van de werknemer 

  3. Pe verwerking van persoonsgegevens van personen die partij zijn bij een civielrechtelijke overeenkomst vindt plaats op basis van:
  – ​artikel 6, lid 1, onder b), AVG – verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, 
  artikel 6, lid 1, onder f) AVG – verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder (bescherming van vorderingen), 
  artikel 6, lid 1, onder c) – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op de beheerder rust (dit houdt verband met de verplichtingen van de beheerder op het gebied van belastingen en sociale zekerheid). 

  4. In verband met de ondertekening van een contract met andere exploitanten verwerkt de beheerder persoonsgegevens van personen:
  1. onderhandelen over contracten namens de contractant (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA); 
  2. het ondertekenen van contracten namens de contractant (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG); 
  3. het verrichten van bepaalde activiteiten in verband met de ondertekening van een zakelijke overeenkomst door Concession Europe (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG); 
  4. het verrichten van bepaalde activiteiten in verband met de ondertekening van een zakelijke overeenkomst door Concession Europe (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG); 

  De verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, geschiedt met het oog op een eventuele vordering of verdediging tegen vorderingen en houdt verband met de bescherming van de rechten van de verantwoordelijke voor de verwerking. 

  5. De verwerking van je gegevens in verband met het abonneren op de nieuwsbrief vindt plaats op basis van je toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG) en op basis (art. 6, lid 1, onder f) AVG) van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om marketingactiviteiten uit te voeren. 

  Je gegevens worden verwerkt: 
  – in de mate die wordt aangegeven door de entiteit waarvoor je diensten verleent of werkt. De omvang van de verstrekte gegevens is: naam, achternaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens die nodig zijn voor elektronische communicatie, om het met Concession gesloten contract uit te voeren.
  met het oog op regelingen met de bevoegde autoriteiten en de archivering van documenten, voor zover wettelijk vereist, met name de bepalingen van het belastingwetboek en de boekhoudwet, alsmede de antiwitwaswet. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens vloeit voort uit de verplichtingen die krachtens artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG op de Beheerder voor de verwerking rusten.  

 3. Aan wie wij je persoonsgegevens mogen doorgeven. 
  De gegevens van sollicitanten worden ter beschikking gesteld aan de Raad van Bestuur van Concession Europe Sp. z o. o. en de werknemers van het Bedrijf die het wervingsproces behandelen.

  De gegevens van de werknemers van het Bedrijf zullen beschikbaar zijn voor bevoegde medewerkers die zich bezighouden met personeelszaken en belastingzaken. 

  De gegevens van de personen die de contractanten vertegenwoordigen, zullen ter beschikking worden gesteld van de werknemers van Concession Europe Sp. z o.o. die rechtstreeks met je onderhandelen en/of het contract ondertekenen en/of het ondertekende contract uitvoeren, alsook van de werknemers die boekhoudkundige diensten verlenen.

  Je gegevens kunnen worden gedeeld met andere ontvangers om een contract met je uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Concession Europe, op basis van je toestemming of voor doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de Beheerder of een contractant van Concession Europe. De ontvangers van de gegevens kunnen met name de betrokken overheidsdiensten zijn (waaronder de belastingdienst en de Sociale Verzekeringsinstelling).

 4. Hoe lang je gegevens worden verwerkt (opgeslagen).
  Je gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land. 

  In situaties waarin Concession Europe van plan is gegevens door te geven aan een derde land, zal Concession Europe je vragen de passende toestemming te geven, op basis van artikel 49, lid 1, onder a) en b) AVG.

 5. Hoe lang je gegevens worden verwerkt (opgeslagen).
  1. ​Je gegevens zullen worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de verwerking, zoals aangegeven in paragraaf van dit privacybeleid, te realiseren, d.w.z.:

  – in het aanwervingsproces, tot het einde van dat proces. Als de sollicitant niet wordt aangenomen, worden de door hem/haar toegezonden gegevens onmiddellijk vernietigd en worden de toegezonden documenten aan de afzender teruggezonden.
  – tijdens het dienstverband worden de werknemersgegevens verwerkt voor de gehele duur van het dienstverband en, na het einde van het dienstverband, voor de periode die vereist is uit hoofde van de relevante wetgeving inzake belasting- en socialezekerheidsrecht. In geval van een gerechtelijke procedure in verband met de tewerkstelling van de werknemer worden zijn of haar gegevens bewaard tot de gerechtelijke beëindiging van die procedure.
  – met betrekking tot de uitvoering van het met Concession Europe gesloten contract, tot de voltooiing ervan, en daarna gedurende de wettelijk vereiste periode of voor de afwikkeling van eventuele vorderingen.
  – met betrekking tot de nakoming van wettelijke verplichtingen die op Concession Europe rusten in verband met haar activiteiten en de uitvoering van gesloten contracten, totdat Concession Europe aan deze verplichtingen heeft voldaan.
  – wat de verwerking op basis van toestemming betreft, totdat je verzoekt de gegevens te wissen.
  – tot de vervulling van de legitieme belangen van Concession Europe die de basis vormen voor deze verwerking of tot je bezwaar maakt tegen deze verwerking, tenzij er legitieme redenen zijn voor verdere verwerking.

  2. Je persoonsgegevens, verwerkt tijdens de onderhandelingen over een contract met de entiteit die je vertegenwoordigt of die je werkgever is, worden bewaard totdat je wordt meegedeeld dat er geen contract is ondertekend.

  3. Je persoonsgegevens die in verband met de ondertekening en/of uitvoering van een zakelijk contract worden verwerkt, worden bewaard gedurende de periode waarin vorderingen in verband met het bedrijf kunnen worden ingesteld (d.w.z. gedurende 3 jaar vanaf de datum van ondertekening van het contract) en, indien vorderingen worden ingesteld, worden je gegevens bewaard tot de beëindiging van de gerechtelijke procedure.

  4. Je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in verband met de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die voor Concession Europe Sp. z o.o. voortvloeien uit de bepalingen van de anti-witwaswet, worden bewaard voor een periode van 5 jaar, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de bedrijfsactiviteit is beëindigd, tenzij de Algemene Inspecteur Financiële Informatie op grond van deze bepalingen verzoekt om deze gegevens langer te bewaren.

  5. Je gegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard, in termen van fiscale en boekhoudkundige afwikkeling, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de financiële gebeurtenis plaatsvond.  

  6. Je persoonsgegevens worden voor de duur van het gesloten contract, alsmede na beëindiging daarvan, opgeslagen voor de volgende doeleinden: het doen gelden van vorderingen in verband met de uitvoering van het contract, het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder met name fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, alsmede statistische en archiveringsverplichtingen, gedurende de in de desbetreffende wetgeving vastgestelde termijn.

 6. Welke rechten je hebt om ervoor te zorgen dat je gegevens adequaat worden beschermd.
  Je hebt het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of je persoonsgegevens worden verwerkt en, in geval van bevestiging, informatie te vragen over het doel van de verwerking, de categorieën van verwerkte gegevens, de ontvangers van de gegevens, de duur van de verwerking, het recht om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking te vragen, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

  Je hebt het recht om te allen tijde je eerder verleende toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken, voor zover deze toestemming van toepassing is, met dien verstande dat de intrekking van de toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan heeft plaatsgevonden; 

  Je hebt het recht geïnformeerd te worden over de bron van de toegang tot je gegevens.

  Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Voorzitter van de Gegevensbescherming indien je van mening bent dat de verwerking van je gegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG. 

  Bovendien heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking: 
  om redenen die verband houden met je bijzondere situatie, tenzij de beheerder het bestaan aantoont van dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan je rechten en die verband houden met de vaststelling of verdediging van vorderingen (artikel 21, lid 1, AVG), 
  voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering voor marketingdoeleinden, voor zover de verwerking verband houdt met direct marketing (artikel 21, lid 2, AVG). 

 7. Ben je verplicht gegevens te verstrekken?
  Het verstrekken van je persoonsgegevens is vrijwillig; het is echter noodzakelijk om het aanwervingsproces op gang te brengen, een arbeidsovereenkomst te sluiten, onderhandelingen te voeren in verband met het sluiten van een overeenkomst met een zakelijke contractant, een overeenkomst uit te voeren met een entiteit die je vertegenwoordigt of die je opdrachtgever is. 

  Indien je je persoonsgegevens niet verstrekt, is het onmogelijk, en in sommige gevallen zeer moeilijk, om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

  Indien je je persoonsgegevens niet verstrekt met het oog op je verplichtingen uit hoofde van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kan Concession Europe geen contract met jou of de entiteit die je vertegenwoordigt sluiten. 

 8. Waar halen wij je gegevens vandaan en wat zijn de categorieën van gegevens.
  De meeste door Concession Europe verwerkte gegevens zijn rechtstreeks van jou afkomstig, in het bijzonder gegevens die van je zijn verkregen tijdens de aanwervings- en tewerkstellingsprocedure.

  Wij verkrijgen persoonsgegevens van ondernemers, hetzij rechtstreeks, hetzij uit andere openbare bronnen, d.w.z. het Nationale Gerechtsregister of het Centraal Register van Bedrijfsactiviteiten. 

  In het geval van gegevens van personen die ondernemers vertegenwoordigen of anderszins namens ondernemers optreden, verkrijgen wij ook gegevens uit de bovengenoemde bronnen en van de ondernemers zelf.   

 9. Informatie over geautomatiseerde besluitvorming over de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van profilering.

  Je persoonsgegevens worden door Concession Europe niet gebruikt voor geautomatiseerde verwerkingsbeslissingen of profilering.  

 10. Contactmogelijkheden
  1. Concession Europe gebruikt de bij aanvang opgegeven e-mailadressen en zakelijke adressen, de e-mailadressen van haar medewerkers, voor het verzenden van reacties op offerteaanvragen, tijdens contractonderhandelingen, gedurende de periode van contractuitvoering en bij de werving van medewerkers. Ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang door derden tot e-mailcorrespondentie gebruikt Concession Europe passende beveiligingsmaatregelen; gecodeerde correspondentie geniet echter de voorkeur. 

  2. Bovendien kunnen belangstellenden contact opnemen met Concession Europe Sp. z o.o. via het formulier op de website concession.en/en/contact. Het Concession Europe formulier vraagt om:   

  naam (dit is niet verplicht), 
  e-mailadres (nodig om contact te leggen en te onderhouden), 
  de inhoud van het bericht (noodzakelijk om het verzoek specifiek te maken).  

  Het invullen van de verplichte gegevens door de afzender is een voorwaarde om met de betrokkene contact op te nemen en alle vragen op te helderen. 

  3. De aldus verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt:
  – om de nodige stappen te ondernemen vóór de ondertekening van een contract of om een contract uit te voeren met de persoon die als afzender van de e-mail is opgegeven. (Artikel 6, lid 1, onder b), AVG;
  – voor statistische doeleinden in verband met de reikwijdte van de ingediende verzoeken (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

 11. Gegevensbeveiliging
       Alleen bevoegde personen hebben toegang tot persoonsgegevens bij de beheerder. Gegevens worden alleen gebruikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van contracten. De voor de verwerking verantwoordelijke zorgt ervoor dat werknemers met toegang tot persoonsgegevens deelnemen aan een opleiding over gegevensbescherming. Teneinde de risico’s in verband met de schending of het uitlekken van persoonsgegevens bij Concession Europe Sp z o.o. tot een minimum te beperken, zijn passende procedures en technische waarborgen ingesteld. 
 12. Cookies bestanden
  Cookies zijn IT-gegevens, meestal tekstbestanden, die worden opgeslagen op de eindapparatuur van een websitegebruiker. Cookies op de website van Concession Europe. 

       Concession Europe gebruikt cookies om statistieken te verzamelen en voor de goede werking van de website.  Elke persoon die de website van Concession Europe bezoekt, kan de werking van cookies uitschakelen zonder dat hij/zij zich moet afmelden van de website. 

 13. Wijzigingen van het privacybeleid 
  In geval van wijzigingen betreffende de gegevens van de Beheerder of andere in het Privacybeleid vermelde informatie, zal de Beheerder dit document onmiddellijk bijwerken.  

  Deze tekst van het privacybeleid is vanaf 1 augustus 2022 van toepassing op Concession Europe Sp. z o.o.